top of page
skawen-com-narva-joesuu-spring-DJI_0701-Pano.jpg

NEWS

23-24 november toimub Narva Jõesuus Ida-Virumaa investeerimiskonverents

6.11.2023

Tööstuspark kavandab Narva külje alla kaasaegset lennuvälja

19.05.2023

Read more here ....

Algas Narva-Jõesuu Ärikonverents 2023

4.05.2023

Read more here ....

Loe rohkem siit ....

Valmis arendusala tasuvusanalüüs

7.11.2022

arendusala.jpg

OÜ Stendal Haldus tellis 2022. aastal Soome hotellivaldkonnale spetsialiseerunud konsultatsiooni ettevõttelt Cristie & Co Seagate arendusala tasuvusanalüüsi.

 

Selle järgi arendatakse hotell ja apartemendid välja kolmes faasis ning tegutsemise 5. aastaks on projekti eeldatav käive 26 miljonit eurot ning EBITDAR 12,5 miljonit eurot (2020. aasta väärtustes).

 

Ida-Eesti turismisektoris on ajalooliselt olnud suur roll vene turistidel, kelle osakaal oli 2019. aastal ca 30% kogu külastajatest. Seega mõjutab Vene-Ukraina sõda ning Venemaale kehtestatud poliitilised ja majanduslikud sanktsioonid vähemalt lühi- ja keskvaates oluliselt piirkonna turismisektorit tervikuna ning läheb aega enne, kui turism piirkonnas taastub endises mahus.

 

Tasuvusanalüüsi tehes võeti aga pikaajaline vaade ning sõjast tulenevaid võimalike negatiivseid tagajärgi ei ole tulemustes arvestatud. 


Tasuvusuuringuga täismahus tutvumiseks palume saata vastav päring info@seagatecondo.ee
 

Narva-Jõesuu muuli taastamine

4.05.2021

muuli_taastamine.jpg
Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.10.2016.a. otsusega nr 140 on algatatud Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine, kinnitatud detailplaneeringu lähteseisukohad ja algatatud keskkonnamõju strateegiline hindamine

4.11.2016

tervikplaan.jpg

 

Planeeritava ala suurus on ca 7,6 ha ning see hõlmab Suur-Lootsi tn 1 kinnistut (katastritunnus 51301:001:0072, suurus 3,68 ha), Tuletorni tn 1 kinnistut (katastritunnus 51301:001:0022, suurus 0,9 ha), Suur-Lootsi tn 1c kinnistut (katastritunnus 51301:001:0039, suurus 0,4 ha), Suur-Lootsi tn 1d kinnistut (katastritunnus 51301:001:0056, suurus 1,6 ha), Suur-Lootsi 5, Suur-Lootsi 7, osaliselt Suur-Lootsi tn 9 kinnistut (katastritunnus 51301:001:0036, suurus 1 ha), osaliselt Supelrand R1 kinnistut (katastritunnus 51301:001:0089, osa suurus 0,5 ha) ja reformimata riigimaad (Suur-Lootsi tänava osa).

Detailplaneeringu põhieesmärkideks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine maakasutuse osas, Suur-Lootsi tn 1 kinnistu (sihtotstarve 100% tootmismaa), Suur-Lootsi tn 1c kinnistu (sihtotstarve 100% riigikaitsemaa), Suur-Lootsi tn 1d kinnistu (sihtotstarve 100% tootmismaa), Suur-Lootsi tn 5, Suur-Lootsi tn 7 ja Suur-Lootsi tn 9 kinnistu (sihtotstarve 100% ärimaa), Tuletorni tn 1 (sihtotstarve 100% transpordimaa), Supelrand R1 (sihtotstarve 100% üldkasutatav maa) ja selle lähiala ümberkruntimine elamumaa, ärimaa, transpordimaa, sadamamaa ning üldkasutatava maa sihtotstarbega kruntide moodustamiseks, ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine, kruntidele ehitusõiguse, hoonestusala ja arhitektuursete tingimuste määramine, kruntide liiklus- ja parkimislahenduse väljatöötamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning nendega liitumisvõimaluste määramine, kujade määramine ja keskkonnatingimuste seadmine, servituutide vajaduse määramine ja muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine planeeritaval maa-alal.

Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel.
 

Loe rohkem siit ....

bottom of page